Skip to content

Kontakt Hannsa Precision

HANNSA PRECISION
Ying Han Technology Sp. z o. o. / YLM GROUP
PL, 05-850 Ożarów Maz, Konotopa, Piwna 12.

BIURO:
r.korbuszewski@hannsa.pl
Tel.: +48 22 722 05 09
882 464 343
609 081 089

Polityka prywatności

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: "Rozporządzenie", informuję, że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ying Han Technology spółka z o.o. z siedzibą w Konotopie, adres: ul. Piwna 12, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504125, NIP 1182097973, kapitał zakładowy: 750.000,00 PLN (dalej: Spółka;
  • może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem +48-22-722-05-09, korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: admin@ylm.pl;
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na złożone przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Spółki zapytanie lub nawiązania współpracy z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Prawny interes Spółki uzasadniający prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych polega na możliwości przekazania odpowiedzi na zapytania dotyczące działalności gospodarczej Spółki oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach tej działalności;
  • przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania danych może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie;
  • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym innym spółkom z Grupy YLM, do której należy Spółka, zaufanym współpracownikom Spółki (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
  • Spółka może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich, w których siedzibę mają spółki z Grupy YLM (np. na Tajwan); przekazanie to będzie miało miejsce wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz po zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych, w szczególności poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres utrzymywania bieżących relacji biznesowych (np. odpowiedzi na zapytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), chyba że przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy;
  • w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania; w celu realizacji tych praw, powinien się Pan/Pani skontaktować ze Spółką (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej);
  • ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
  • Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.